Úvod

Jmenuji se Jan Machala,  a pracuji jako psycholog a psychoterapeut se sídlem v Brně. Ve své soukromé praxi nabízím individuální poradenství, diagnostiku a terapii. Nabídnout Vám mohu také osobnostní rozvoj a růst. V rámci svých služeb nabízím jednorázové i pravidelné konzultace, krátkou na řešení orientovanou terapii i dlouhodobé provázení a hlubinně orientovanou práci. Pracuji s dospělými, dospívajícími i dětmi.

Svou pomoc Vám mohu nabídnout při:

 • úzkostných stavech a depresích
 • psychosomatických obtížích a vegetativních dysfunkcích
 • poruchách příjmu potravy
 • životních, osobních, rodinných, partnerských těžkostech a krizích
 • zvládání psychiatrického onemocnění souběžně s psychiatrickou léčbou
 • potřebě osobnostního rozvoje a růstu
 • potřebě více rozumět svému životu a hledání jeho hlubšího smyslu

Mimo provozování soukromé praxe pracuji na zkrácený úvazek ve Fakultní nemocnici Brno – Pracoviště dětské medicíny na Ambulanci dětské klinické psychologie a psychiatrie, kde se věnuji práci s dospívajícími, dětmi a rodinami. Jsem psychologem Centra pro Cystickou fibrózu v rámci kterého nabízím podporu dětem a rodinám s CF a kde se také věnuji výzkumu. Úzce spolupracuji s dalšími somatickými odděleními naší nemocnice včetně onkologických. Na tomto pracovišti jsem také školitelem a intervizorem služebně mladších kolegů. Jsem klinickým psychologem a psychologem v předatestační přípravě v oboru psychoterapie. Prošel jsem a procházím řadou školení a kurzů, moje práce je pravidelně supervidována. Spolupracuji také s Českým institutem biosyntézy, kde působím jako asistent ve výcviku a lektor. Detailnější informace o mně včetně mého životopisu můžete najít v samostatném odkazu.

V poradenské a terapeutické práci se opírám zejména o hlubinnou, tělově orientovanou psychoterapeutickou metodu biosyntézu. Biosyntéza je somatická psychoterapie zaměřující se na propojení myšlení, emocí a tělových procesů. Skrze toto propojení dochází k úzdravě člověka a zlepšení či vymizení jeho obtíží.  V terapeutické práci využívám také expresivně-terapeutické techniky, zejména sandplay, dále se opírám o attachmentové přístupy, zejména dyadickou vývojovou psychoterapii, a také o EMDR, která je rychlou a účinnou metodou pro léčbu traumatu a akutních psychických obtíží. Více o biosyntéze zde.

https://www.biosynteza.cz/

http://www.biosynthesis.org/html/welcome.html

Více o DDP zde:

Dyadic Developmental Psychotherapy

Více o EMDR zde: 

https://www.emdr.cz

První konzultace

JAK SE OBJEDNAT?

Na první konzultaci se prosím objednejte e-mailem. Odpovím vám během několika pracovních dní. Aktuálně nemám volnou kapacitu na dětské ani dospělé klienty a přijímám zájemce pouze na listinu čekatelů. Na jiné e-mailové žádosti z kapacitních důvodů neodpovídám, děkuji za pochopení.

e-mail: machala@brno-psychoterapie.cz

JAK VYPADÁ PRVNÍ KONZULTACE?

Na první konzultaci zpravidla hovoříme o tom, co Vás přivádí, co by jste potřebovala nebo potřeboval a jakých změn chcete dosáhnout. Postupně se začínám seznamovat s Vaším příběhem, osobní a rodinnou historií a všemi okolnostmi, které jsou spojené důvodem Vaší návštěvy. Během této konzultace máte možnost vyzkoušet charakter mojí práce, jestli Vám vyhovuje a také jestli Vám vyhovuji já osobně na lidské, civilní rovině. Na závěr by mělo vyplynout, jestli budeme spolu pracovat dál – tedy jestli Vám mám co nabídnout, jestli Vám vyhovuji nebo bude spíš vhodnější odkázat Vás k jinému odborníkovi. Díky tomu, že spolupracuji s řadou dalších odborníků z přídružených profesí (další psychologové, psychiatři, fyzioterapeuti atd.) můžeme společně hledat vhodnou formu péče nebo jejich dobrou kombinaci.

Součástí naší domluvy na prvním setkání by také měla být dohoda o frekvenci setkávání a charakteru naší práce (krátkodobá spolupráce s užším zaměřením na dílčí problém nebo spíše dlouhodobá spolupráce vedoucí k hlubší změně) a také nastínění časového rámce, po který se budeme setkávat.

Samozřejmostí je pro mě diskrétní a respektující přístup k Vám jako člověku a k tématu, se kterým přicházíte. Pokud je Vaše rozhodnutí objednat se nebo přijít spojeno s konkrétními nebo nejasnými obavami, může být dobré o tom hovořit. V rámci naší spolupráce Vás nebudu hodnotit, diagnostikovat ani testovat, mým cílem je být Vám profesně i lidsky k dispozici a provést Vás situací, ve které se nacházíte.

Osobnostní rozvoj a růst

Ocitli jste se v situaci, kdy jste sice fyzicky i psychicky zdrávi, ale cítíte hlubší potřebu po něčem dalším? Možná je to chuť na sobě pracovat, lépe poznat sami sebe, rozklíčovat jasněji kořeny své minulosti nebo budoucího směřování? Možná je to nejasná potřeba po hlubším smyslu života, možná je to něco, co cítíte, ale nejde to dobře popsat. Možná chcete zapracovat na svých vztazích, profesním růstu, životní spokojenosti?

Při práci na osobnostním rozvoji a růstu vycházím jednak z teorie a praxe biosyntézy a jednak z více než dvacetileté zkušeností s jogou, meditací a čínskými pohybovými systémy. V rámci osobnostního rozvoje a růstu nabízím kreativní a individualizovaný přístup k hlubšímu prozkoumání toho, kam Vás Vaše vnitřní touha vede, včetně indikace způsobů a technik, jak svůj život dále rozvíjet k hlubšímu a spokojenějšímu prožívání.

Děti a dospívající

Ve své soukromé praxi přijímám do péče i děti a dospívající. S těmi zpravidla kromě verbální konzultace využívám také tělově orientovanou psychoterapii a expresivní terapii – zejména sandplay (práci s terapeutickým pískovištěm), dále také prvky herní terapie a arteterapie.

Při práci s dětmi a dospívajícími je nedílnou součástí spolupráce s jejich rodiči a/nebo pečovateli. Na první schůzce se zpravidla setkáváme pouze s nejbližšími dospělými osobami dítěte (rodičem, rodiči, prarodičem atd.) a domlouváme formu a možnosti spolupráce.  Součástí dlouhodobé práce s dítětem je pravidelná konzultace s rodičem nebo rodiči ve frekvenci 1x za měsíc až dva, v případě potřeby častěji.

Nenabízím rodinnou psychoterapii. V případě, že situace se bude jevit indikovaná pro rodinnou terapii, nabídnu Vám kontakty na osvědčené rodinné terapeuty, které je možné individuálně kontaktovat. Vyjímkou je DDP, rodinná terapie zaměřená práci s dětmi v náhradní rodinné péči, kterou vám po domluvě mohu nabídnout.

Ceník

Nemám smluvní partnerství se zdravotními pojišťovnami, moje služby jsou proto hrazeny přímo. Ačkoliv tato skutečnost s sebou nese určité náklady, má také své výhody.

  • není nutné doporučení od praktického nebo jiného lékaře
  • není nutné přidělovat diagnózu
  • o konzultacích nejsou vedeny žádné záznamy ve zdravotní dokumentaci ani u pojišťoven
  • konzultace je možné vést v úplné anonymitě
  • frekvenci i délku sezení lze přizpůsobit Vašim potřebám
  • setkání je civilní v centru města
 • Standardní konzultace 50 minut: 1000,- Kč 
 • Od 1. 11. 2023 jsem z důvodů změny nákladů na provoz praxe nucen zvýšit cenu na 1100,- Kč
 • Jsem si vědom finanční náročnosti psychologické péče a nabízím možnost v nepříznivé finanční situaci se individuálně domlouvat na slevě ze standardní ceny konzultace.

Délku konzultace je možné prodloužit dle Vašich potřeb až na 75 minut (1,5 terapeutické hodiny). V případě prodloužení počítejte s navýšením ceny. Cena prodloužené konzultace: 1500,-Kč

Životopis

Vzdělání: 

 • 2007-2011 Bakalářské dvojoborové a magisterské jednooborové studium psychologie na FSS MU zakončené státní závěrečnou zkouškou. Během studia zaměření na osobnostní rozvoj a psychoterapii.

Kurzy a workshopy:

 • Akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví 2013/2014 FF UPOL.
 • Předatestační příprava v oboru klinická psychologie, od r. 2014, IPVZ, Praha.
 • Dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v pre- a perinatální psychologii, somatické a psychodynamické psychoterapii , somatické terapii a transpersonální psychologii, 2013 – 2019, Český institut biosyntézy, Praha.
 • Základní kurz hypnózy, 2014, PN Kroměříž.
 • Kurz vývojové psychopatologie, 2015/2016, IKP Olomouc.
 • Workshop Hrdinova cesta, 2015, TERA Olomouc.
 • Workshop projektivní metody „Strom a snový strom“, 2016, PhDr. Ludvík Běťák, Brno.
 • Kurz vývojové psychodiagnostiky, jarní semestr 2017, IKP Olomouc.
 • Kurz Sandplay a práce se symboly,  únor – červen 2017, Expressive Therapies Institute of Australia, FF UPOL.
 • Základní certifikovaný kurz Rorschachovy metody, září 2017 – leden 2019. PhDr. Anton Polák, PhDr. Igor Obuch. Brno.
 • Výcvik v rodinné terapii zaměřené na ranou citovou vazbu (Dyadic Developmental Psychotherapy) prosinec 2018 – červen 2021, Centrum ATTA, Praha. Certifikovaný DDP terapeut.
 • Kurz Psychologická vývojová diagnostika, od ledna 2019, VFN Praha.
 • Certifikovaný kurz Wechslerovy inteligenční škály pro dospělé říjen 2020 – září 2021. Brno.
 • Certifikovaný kurz Dětská klinická neuropsychologie listopad 2020 – květen 2021. FN Motol, Praha.
 • Základní výcvik v psychotraumatologii a EMDR září 2021 – leden 2022. ČIPE Praha.

Praxe a další činnost:

 • Fakultní nemocnice Brno – Pracoviště dětské medicíny, psycholog a vedoucí výtvarné dílny na Ambulanci dětské psychiatrie a klinické psychologie, 2012 – 2022, klinický psycholog a školitel od října 2022.
 • Spoluúčast na vedení odborných stáží studentů psychologie ve spolupráci s FSS MU, od r. 2014.
 • Psycholog Centra pro Cystickou fibrózu FN Brno, od r. 2015.
 • Výzkumná činnost v rámci grantu firmy Vertex Pharm. ve spolupráci s FN Motol v r. 2016.
 • Soukromá praxe pro dospělé, dospívající a děti, od r. 2016.
 • Externí lektorská činnost pro PdF a FF MU od r. 2018.
 • Výcvikový terapeut pro Český institut biosyntézy od r. 2020.
 • Lektor seberozvojového kurzu „Sám sobě přítelem“ pro pedagogické pracovníky od r. 2021.
 • Asistent v dlouhodobém pětiletém psychoterapeutickém tělově orientovaném výcviku biosyntéze od ledna 2022. ČIB, Praha.
 • Lektor kurzů v rámci Českého institutu biosyntézy od března 2023. ČIB, Praha.
 • Lektor dlouhodobého dvou a půl letého tělově orientovaného výcviku zaměřeného na práci s dětmi a dospívajícími od října 2023. ČIB, Praha.

Kontakt a místo konzultací

Na první konzultaci se prosím objednejte  e-mailem. Odpovídám do několika pracovních dní.

e-mail: machala@brno-psychoterapie.cz

Od 20.5. do 17.6. jsem mimo dosah sítí a nejsem dostupný na e-mailu ani na telefonu. Zanechte mi prosím zprávu na e-mailu, odpovím vám po návratu.

Pracuji v soukromé praxi v centru Brna, na adrese Minská 38, pracovna je situovaná v prvním patře budovy, u vstupních dveří najdete zvonek se jménem. Velmi mě to mrzí, ale bohužel v prostorách pracovny nemám čekárnu, tak pokud příjdete výrazněji dříve, může se stát, že vás nebudu moct z důvodů probíhající předchozí konzultace vpustit dovnitř. Děkuji za pochopení.

Aktuálně mám plnou kapacitu a nepřijímám do péče dospělé ani dětské klienty. Můžete se mi ozývat na e-mail v případě, že chcete zařadit na listinu čekatelů, na jiné e-mailové žádosti z kapacitních důvodů neodpovídám.